Mittetulundusühing Eesti Esteetilise Meditsiini Arstide Selts (EMAS)

1. Üldsätted                                                                                              

1.1. Mittetulundusühing Eesti Esteetilise Meditsiini Arstide Selts (EMAS), (edaspidi “Ühing”) on füüsiliste ja juriidiliste isikute ühiskondlik, vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel tegutsev mittetulundusühing.
1.2. Ühingu tegevus rajaneb tema asutajate ning liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel, ühingu juhtkonna valitavusel ja valitud juhtide regulaarsel aruandlusel Ühingu liikmete ees. Pärast Ühingu asutamist edendavad tema tegevust Ühingu liikmed, noorliikmed, auliikmed ja sponsorid.
1.3. Ühing teeb koostööd riigi-, omavalitsus-, teadus- ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega, loominguliste liitudega, samuti muude Ühingu tegevusest huvitatud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega ning eraisikutega Eesti Vabariigis ja teistes riikides. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma nimetusega pitsat ning vajalikud arved pangas.
1.4. Ühingul on oma sümboolika.
1.5. Ühingu ametlikuks nimetuseks on:
· eesti keeles: Eesti Esteetilise Meditsiini Arstide Selts (EMAS),
· inglise keeles: Estonian Society of Aesthetic Medicine Doctors
1.6. Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik.

2. Ühingu eesmärgid ja tegevussuunad

2.1. Ühingu eesmärgiks on Eesti esteetilise mittekirurgilise ja kirurgilise meditsiiniga tegelevate arstide ühendamine ja nende ühiste huvide esindamine.

2.2. Ühingu tegevuse põhisuunad on:
· Ühingu liikmete huvide esindamine ja kaitsmine riigivõimu- ja valitsemisorganites, suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
· Ühingu liikmete esindamine suhetes muude organisatsioonide ja ühendustega nii Eesti Vabariigis kui ka välismaal;
· esteetilise meditsiini kui eriala arendamine;

 -esteetilise meditsiini arengu edendamine Eestis

– esteetilise meditsiini turu korrastamine

– esteetilise meditsiini osutatavate teenuste standartide välja töötamine ja korrastamine
· täienduskoolituste korraldamine;
· ühingu eetikakoodeksi kõigi liikmete poolt täitmise jälgimine


2.3. Ühing võib välja anda ja avaldada oma tegevust kajastavaid sõnumeid trükis, samuti avaldada reklaambuklette ja muud vastavat kirjandust.
2.4. Ühing võib korraldada erialaseid üritusi, mis ei ole vastuolus tema põhikirja ning Eesti Vabariigi seadusandlusega.
2.5. Ühing arendab majandustegevust sel määral, kui see on vajalik tema põhikirja eesmärkide saavutamiseks. Ühingu majanduslik tegevus ei või muutuda omaette eesmärgiks ja rikastumise allikaks. Kõik laekunud summad peavad olema suunatud põhikirjalise tegevuse arendamisele. Ühing ei taotle oma majandustegevuses tulu, saadud kasumit ei jagata Ühingu liikmete vahel.
2.6. Ühing võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus, vahekohtus, tal on oma vara, iseseisev bilanss, pangaarved ja oma nimega pitsat. Ühing vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.
2.7. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega. Ühing valdab, kasutab ja käsutab iseseisvalt kogu talle kuuluvat vara: tal on õigus osta ja müüa, koormata piiratud asjaõigustega, anda üürile, rentida, kinkida, vahetada ning maha kanda amortiseerunud või moraalselt vananenud põhivahendeid.

3. Ühingu liikmeskond

3.1. Ühingu liikmeskonna moodustavad Ühingu tegev- ja toetajaliikmed
3.2. Ühinguga võivad ühineda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on omandatud arstikutse, kes töötavad esteetilise mitte- ja kirurgilise meditsiini valdkonnas. Selts on interdistsiplinaarne, kus on  esindatud erinevate erialade arstid

3.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus. Ühingu uue liikme liikmelisus hakkab kehtima peale liikmemaksu tasumist. Ühingu liikmeskonnast võib igal ajal vabalt välja astuda, informeerides sellest kirjalikult Ühingu juhatust.
3.4. Liige arvatakse üldkoosoleku otsuse alusel ühingust välja:
· kui ta ei täida põhikirjas sätestatud kohustusi;
· Kui ta tekitab Ühingule otseselt või kaudselt materjaalset ja/või moraalset kahju .
Ajutiselt võidakse arvata üldkoosoleku otsuse alusel Ühingu liikmeskonnast välja 1 aasta jooksul liikmemaksu mittetasunu. Liikmestaatus ennistatakse, kui võlad Ühingu ees tasutakse 6 kuu jooksul alates liikmestaatuse peatamise kuupäevast.
Juriidilisest isikust Ühingu liiget esindab suhetes Ühinguga selle juht või juhi (juhtorgani) poolt nimetatud liikme esindamiseks täielikke volitusi omav isik.

4. Ühingu liikmete õigused

4.1. Ühingu tegevliikmetel on õigus:
· valida ja olla valitud Ühingu juht- ja kontrollorganitesse;
· võtta osa Ühingu tegevuse küsimuste arutamisest;
· esitada Ühingu juht- ja kontrollorganitele ettepanekuid ja arupärimisi liikmete tegevusse puutuvates küsimustes;
· võtta osa Ühingu poolt korraldavatest üritustest;
· astuda kirjaliku avalduse alusel Ühingust välja.

4.2. Ühingu toetajaliikmetel on õigus:
· osaleda Ühingu koosolekutel kuni kahe esindajaga ilma hääleõiguseta;
· saada teavet Ühingu tegevuse kohta;
· vahendada Ühingu tegevliikmetele meditsiinilist ja kommertsiaalset informatsiooni kirjalikult koosolekukaustades ja kodulehekülje selleks ette nähtud osas ning soovi korral kord aastas suulise esitlusena Ühing koosolekul küllaldase etteteatamisega;
· kasutada tasuta näitusepinda, kui Ühingu koosolekuga seoses toimub meditsiinitoodete näitus.

5. Ühingu liikmed on kohustatud:
· täitma Ühingu põhikirja;
· maksma kehtestatud tähtaegadel ja suuruse liikmemaksu;
·hoiduma tegevusest, mis on või võib olla vastuolus Ühingu eesmärkidega;

6. Ühingu juhtimine

6.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolekmis kutsutakse juhatuse poolt kokku vähemalt üks kord aastas.Üldkoosolekust tuleb informeerida Ühingu liikmeid kirjalikult ja/või Ühingu veebilehel vähemalt üks kuu enne selle toimumist.
6.2. Ühingu erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse otsuse alusel või juhtudel, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Ühingu liikmetest kahe nädala jooksul.
6.3. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid kui sellel on esindatud vähemalt üle poole Ühingu liikmetest. Juhul, kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus ühe kuu jooksul kokku uue sama päevakorraga üldkoosoleku .
Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline vähemalt 10- liikmelise esindatuse korral.
6.4. Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt hääletab vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) koosolekul osalenud Ühingu liikmetest. Igal Ühingu liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Ühingu liikme kirjaliku volituse alusel tema esindaja. Esindajaks võib olla ainult teine Ühingu liige.
6.5. Vajadusel võib läbi viia mõne põhikirja kohaselt üldkoosoleku pädevusse kuuluva küsimuse otsustamise kirjaliku hääletamise teel. Kirjaliku hääletamise korral loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletavad kõik Ühingu liikmed.
6.6. Üldkoosolek kinnitab Ühingu üldised tegevussuunad, juhatuse ja revisjonikomisjoni, eelnenud tegevusperioodi aruande.
Üldkoosolek annab juhendid liikmete liikmemaksu suuruse kohta ning kõigis Ühingu tegevust puudutavates küsimustes.

Üldkoosolek:
· määrab Ühingu juhatuse liikmete arvu ja valib uue juhatuse;
· määrab kindlaks Ühingu põhikirjalise tegevuse suunad ja vormid;
· teeb muudatusi Ühingu põhikirjas ja kinnitab uue põhikirja;
· kuulab ära Ühingu juhatuse aruanded Ühingu tegevuse kohta;
· valib revisjonikomisjoni;
· kinnitab Ühingu aastaeelarve ja selle täitmise aruande;
· lõpetab Ühingu tegevuse;
· moodustab likvideerimiskomisjoni;
Ühingu üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid ka muudes Ühingu tegevust puudutavates küsimustes.

6.7. Üldkoosolek valib kolmeks aastaks Ühingu juhatuse.
6.8. Üldkoosoleku otsused on juhatusele täitmiseks kohustuslikud.
6.9. Juhatus juhib Ühingu tööd üldkoosolekute vahelisel ajal. Ühingu juhatus on miimaalselt 2, maksimaalselt 5-liikmeline.

6.10. Juhatus korraldab Ühingu rahaliste ja muude materiaalsete väärtuste kasutamist ja käsutamist järgnevalt:

· koostab Ühingu aastaeelarve ja esitab selle kinnitamiseks Ühingu üldkoosolekule;
· kontrollib Ühingu rahaliste vahendite kasutamist;
· annab oma tegevusest aru Ühingu üldkoosolekule;
· sõlmib Ühingu nimel lepinguid ;
· määrab kindlaks Ühingu liikmemaksude suuruse ja nende tasumise tähtajad ja korra vastavuses Ühingu üldkoosoleku juhenditele;
· kinnitab kõik Ühingu sisemist tegevust reglementeerivad eeskirjad ja juhendid (ametijuhendid, reglemendid jne.);
· kutsub kokku Ühingu liikmete üldkoosoleku Põhikirja punktides 6.1. ja 6.2. ettenähtud tähtaegadel ja korras;
· esindab Ühingut suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega nii Eesti Vabariigis kui ka teistes riikides.
6.12. Juhatus on otsustusvõimeline üle poole juhatuse liikmete otsustamises osalemisel. Juhatuse otsused võetakse vastu, kui poolt on antud üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmete häältest.
6.13. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse volitatud liige.

7. Ühingu vara ja finants- ning majandustegevus

7.1. Ühingu varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mille moodustavad:
· liikmemaksud (määratakse Ühingu juhatuse poolt);
· majandustegevusest saadav tulu;
· juriidiliste ja üksikisikute vabatahtlikest annetustest saadud tulu;
· muud laekumised.
7.2. Ühingu liikmetel ei ole õigust Ühingu varale. Ühingul ei ole õigust liikmete varale.
Ühing ei kanna vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna vastutust Ühingu varaliste kohustuste eest.
7.3. Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril samal aastal.
7.4. Ühingu vara kasutatakse:
· Ühingu töö korraldamiseks;
· lepinguliste tööde eest tasumiseks;
· Ühinguga töösuhetes olevate isikute töö tasustamiseks;
· põhivahendite ja muu vara soetamiseks;
· erifondide moodustamiseks;
7.5. Ühingu raamatupidamist teostatakse vastavuses Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega.  Ühingu raamatupidamist korraldab juhatus.
7.6 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.

7.7 Juhatus esitab koostatud aruanded üldkoosolekule kinnitamiseks. Aruannetele lisab juhatus revisjonikomisjoni hinnangu.

8. Revisjon

8.1. Ühingu tegevuse kontrollimiseks valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks kaheliikmeline revisjonikomisjon, mis kontrollib arvestusaasta dokumentatsiooni ning finantsmajanduslikku tegevust. Komisjon valib oma koosseisust esimehe. Vajadusel tellitakse sõltumatu audit.
8.2. Revisjon viiakse läbi Ühingus mitte harvem kui üks kord aastas.

9. Ühingu tegevuse lõpetamine

9.1. Ühingu tegevuse lõpetamise otsustab Ühingu üldkoosolek. Vastav otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab vähemalt ¾ (kolm neljandikku) Ühingu liikmetest. Ühingu tegevuse lõpetamine toimub Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud korras.
9.2. Likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui Ühingu üldkoosoleku otsusega ei ole määratud likvideerijateks teisi isikuid.

Põhikirja uus redaktsioon on vastu võetud 26. oktoobril 2020 aastal Eesti Esteetilise Meditsiini Arstide Seltsi juhatuse liikmete üldkoosolekul Tallinnas.